БИОЛОГИЯ НА СГРАДИТЕ

Bau-biologie (Building biology) в превод „строителна биология или строителство за живот“ е наука, която изучава връзката между нашите тела и заобикалящата ни застроена среда и прилагането на това знание в проектирането и строителството на нови сгради, при реновации и ремонти.

Това е направление, което обединява методи за проектиране и технологии за предоставяне на информация, необходима за създаване на здравословни домове и работни места. Изследва цялостната взаимосвързаност в живота и търси начини за решаване на проблеми, продиктувани от съвременния начин на строителство и изграждане на селища.

Bau-Biologie® се заражда след Втората Световна Война в Германия и строителния бум след това. Тъй като се строи бързо и некачествено, учените наблюдават обезпокоителна закономерност на рязко влошаване на здравето на обитателите в тези нови сгради. Особено засегнати са малките деца и възрастните хора. Днес принципите на Building Biology стават все по-актуални, поради постоянните иновации, които внасят в домовете ни все повече източници на вредни излъчвания – мобилни телефони, wi fi модеми, PVC настилки, мебели от формалдехидни смоли и т.н. Собствените ни домове таят заплахата на увеличаващите се болести на новото хилядолетие – астма, алергии, мигрена, рак, стерилитет, хиперактивност при децата и много други.

Изследванията правят връзка между състоянието на хората и индустриализацията и химикалите, използвани в строителството и в бита, както и недоброто функциониране на една сграда – задържане на влага, създаване на въздух с лошо качество, лоша питейна вода, вредни електромагнитни излъчвания и др.

Въвежда се термина “sick building syndrome” и Multiple Chemical Sensitivity(MCS)

The IBN Institut fuer Baubiologie (Building Biology) & Oekologie, Германия формулира някои от следните биологични, екологични, психологически принципи:

 • Използване на естествени (местни) и безвредни за здравето и околната среда материали.
 • Съхранение и намалено използване на енергията и използване на възобновяеми енергийни източници, където е възможно.
 • Осигуряване на добър микроклимат в помещенията.
 • Пасивно регулиране на влажността на въздуха.
 • Баланс между топлоизолирането и задържането на топлината на сградата.
 • Оптимизиране на температурата на въздуха и повърхностите в помещението, „усещането за комфорт“.
 • Постигане на добро качество на въздуха.
 • Осигуряване на естествена светлина и цветове.
 • Изследване и ограничаване на въздействието на електромагнитни полета и излъчвания.
 • Осигуряване на възможно най-доброто качество на питейната вода.
 • Хармонични размери, пропорции и форми.

Домът и средата, която обитаваме рефлектират върху здравето ни основно по два начина:

В зависимост от това как и от какво е построена една сграда: физическата й структура и функционална взаимосвързаност, така че да създава и поддържа здравословна среда.

Според начина на обитаване: различните механизми и навици на обитаване, които влияят силно на средата и определят качеството й.

*Източници на информация и графичен материал:
The IBN Institut fuer Baubiologie (Building Biology) & Oekologie, Асоциация за строителство с естествени материали – АСЕМ, Säästvad Ehituslahendused
Меню