ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 1. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БРЕЗЗА ДИ КОЛОРИ ООД”, EИК 204635718, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Черни връх 189 Г, наричано по-долу за краткост Доставчик, и клиентите, наричани по-долу Ползватели, на електронен магазин на адрес в интернет: www.brezzadicolori.com (Електкронният магазин)

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика: БРЕЗЗА ДИ КОЛОРИ ООД”;

  2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1415, бул. Черни връх 189 Г;

  3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. Черни връх 189 Г, магазин 5;

  4. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Черни връх 189 Г, магазин 5 Email: office@brezadicolori.com , тел: 02 412 10 87

  5. Единен идентификационен код (ЕИК) 204635718;

  6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204635718

  7. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 424197

  8. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/915 35 18, факс: 02/915 35 25, e-mail: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл.”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 /980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, e-mail: info@kzp.bg, Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин, достъпен на адрес в Интернет www.brezzadicolori.com, дава възможност на Ползвателите да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронния магазин стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в Интернет;

 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронния магазин;

 4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно поддържаните от Електронния магазин начини за разплащане;

 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от Електронния магазин;

 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за поръчка и доставка;

 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://www.brezzadicolori.com

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на поръчаните от него стоки чрез попълване на формата за поръчка, находяща се на Интернет страницата на Електронния магазин.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика цената за поръчаните стоки съгласно условията, определени на Интернет страницата на Електронния магазин и настоящите Общи условия.

(4) Основните характеристики на стоките или услугите, срокът и начинът за доставка, крайната цена на стоките с включени всички данъци, начините и средствата за плащане, са посочени на Интернет страницата на Електронния магазин в непосредствена близост до бутона, чрез който Ползвателят прави поръчката си. Непосредствено до бутона е указано, че извършването на поръчка води до задължение за плащане от страна на Ползвателя.

(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на Електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

(6) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя чрез регистрация по електронен път в Интернет страницата на Електронния магазин.

(3) Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди Ползвателят да направи изявление за сключване на договора.

(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Приемам Общите условия” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с и разбира тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация чрез изпращане на писмо в този смисъл на посочен от Ползвателя електронен адрес. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава профил на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен контактен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 3.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 9. (1) Ползвателят сключва договора за покупко-продажба на стоки с Доставчика по следната процедура:

 1. Извършване на регистрация съгласно чл. 7 от настоящите Общи условия и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация за ползване на Електронния магазин;

 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола;

 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

 5. Избор на способ за плащане на цената;

 6. Потвърждение на поръчката от Доставчика чрез изпращане на електронно съобщение на Основния контактен електронен адрес на Ползвателя.

 7. Срокът за изпълнение на поръчка е oт 3 до 5 работни дни. /не важи при натоварени кампании/.

(2) Договорът за покупко-продажба на конкретна стока се счита за сключен от момента на потвърждаването й от Доставчика чрез изпращане на електронно съобщения на Основния контактен електронен адрес на Ползвателя.

VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл. 10. Цените,   представени в Електронния магазин са в български левa.
Те са с включен данък добавена стойност (ДДС) и не включват транспорт и доставка, освен, ако не е указано друго.

Чл. 11. (1) Цената се плаща авансово чрез посочените в Интернет страницата на Електронния магазин платежни средства. 

(2) Плащанията в Eлектронния магазин ще се извършват по следните начини:

   1. Чрез банков превод;

   2. Кредитна и дебитна карта;

   3. E-Pay.

VII. ДОСТАВКА

Чл. 12. (1) Доставка на стоки, закупени от Електронния магазин, се осъществява само на територията на Република България от Доставчика, чрез куриер или друг доставчик до адреса, посочен от Ползвателя във формата за поръчка. При поръчка с тегло над 25 кг. доставката се осъществява до вход на сграда. 

(2) При липса на складова наличност от поръчана стока Доставчикът уведомява Ползвателя, че поръчаната стока не е налична, чрез изпращане на съобщение до посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай че цената за поръчаната стока е платена, Ползвателят може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или избор на продукти за осъществяване на заместваща поръчка, като условията за доставка се уговарят допълнително между Доставчика и Ползвателя.                                                                                           

Чл.13. (1) Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Ползвателя или упълномощено от него лице при доставката.

(2) Ползвателят следва да подпише констативен протокол за вреди в присъствието на куриера или доставчика, в който да бъдат детайлно описани констатираните дефекти и незабавно да се свърже с Доставчика на тел.02 412 10 87

(3) При липса на забележки от страна на Ползвателя при приемане на доставката, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се считат за неоснователни и няма да бъдат удовлетворявани.

(4) При посочени неверен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Доставчикът не носи отговорност за евентуално закъснение на доставката.

(5) При получаване на стоката Ползвателят или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема доставката на стокатата и се намира на посочения от Ползвателя във формата за поръчка адрес.    

(6) При отказ за получаване на стоката, извън случаите, описани по-долу в чл.14, отказът се счита за неоснователен и Ползвателят дължи плащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
В случай че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаната стока, като Ползвателят следва да се свърже с Доставчика за уговаряне на последваща дата за доставка.

VIII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Чл.14. (1) Ползвателят, имащ качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14  календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Чл.15. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 1. За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Ползвателя или по негова индивидуална поръчка /оцветени мазилки и бои, и други изработени и/или персонализирани по задание на Ползвателя стоки /.

 2. За стоки, които са повредени от неправилна употреба или неправилно съхранение от Ползвателя.

Чл. 16. (1) Когато Ползвателят иска да се откаже от договора от разстояние той информира Доставчика за решението си преди изтичането на 14 дни от получаването на доставката.

(2) За да упражни правото си на отказ, Ползвателят може да попълни стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите и да го изпрати по пощата, по електронен път чрез интернет страницата на Доставчика или на неговия електронен адрес office@brezzadicolori.com или да заяви недвусмислено на хартиен или друг траен носител решението си да се откаже от договора. В тези случаи Доставчикът незабавно ще изпрати на Ползвателя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

Чл.17. Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние.

Чл.18. (1) В случай, че Ползвателят се откаже от договора, Доставчикът ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Ползвателя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Електронния магазин), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят информира Доставчика за своето решение за отказ от договора.

(2) Доставчикът възстановява получените суми като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Ползвателя. При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта от страна на потребителя, съответната сума ще бъда възстановена чрез картова операция по същата карта на потребителя.

Чл. 19. (1) Ползвателят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Ползвателят може да върне стоката в магазин на Доставчика, находящ се на следния адрес: гр. София, бул. Черни връх 189Г, магазин 5. Върнатите продукти трябва да са в оригиналната им опаковка и да присъстват всички съпътстващи елементи, аксесоари, консумативи, гаранции, документи и упътвания.

(2) Ползвателят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато Доставчикът се е съгласил да ги заплати.

(3) Ползвателят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

(4) Когато Ползвателят упражни правото си на отказ, той заплаща на Доставчика пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който Ползвателят е уведомил Доставчика за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума, която Ползвателят трябва да заплати на Доставчика, се изчислява въз основа на крайната цена, уговорена в договора.

Чл.20. Доставчикът може да задържи връщането на сумите на Ползвателя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 21. Правилата на тази глава не се прилагат за Ползвателите, които не са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, т.е. тези, които сключват договори за покупко-продажба на стоки чрез Електронния магазин в рамките на своята търговска или професионална дейност. Условията за връщане на стоки от Ползвателите, които не са Потребители, се уговарят в писмено споразумение между Ползвателите и Доставчика.

IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 22. (1) За всяка закупена от Eлектронния магазин стока Ползвателят, който е Потребител съгласно Закона за защита на потребителите, може да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за покупко- продажба.

(2) В допълнение и извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция. Търговската гаранция се описва изрично в описанието на съответните стоки, за които се отнася и не ограничава законната гаранция по Закона за защита на потребителите.

(3) Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката.

(4) Доказателство за гаранцията е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща поръчаната стока или оригинална фактура.

(5) Гаранцията не важи в следните случаи:

 1. липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат на Доставчика екземпляр от стоковата разписка или копие от фактурата);

 2. Ползвателят не уведоми Доставчика за очевидни дефекти на стоката, констатирани от него при нейното получаване;

 3. изтичане на срока на законната гаранция;

 4. изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законната гаранция;

 5. механична повреда на стоката, причинена от страна на Ползвателя;

 6. използването на стоката при условия, които не отговарят на естествeната й среда, поради влажност, химически или механични въздействия;

 7. повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на приложимото законодателство;

 8. повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл. 23. Ползвателят има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва стоките, предлагани от Електронния магазин на Интернет страницата www.brezzadicolori.com.

Чл. 24. Ползвателят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл. 25. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на профила му и чрез използване на потребителското име и паролата. Ползвателят е уведомен и се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за ползване на профила на Ползвателя и извършване на действия чрез него, включително сключване на договори за покупко-продажба на стоки, извършване и получаване на плащания. Всички действия, извършени чрез профила на Потребителя се считат извършени от Потребителя. В случай, че Ползвателят има съмнения за неправомерно използване на неговия профил или достъп на трети лица до неговите име и парола, той е длъжен незабавно да уведоми Даставчика. В подобни случаи Доставчикът блокира профила на Ползвателя след уведомяване. При съмнения за злоупотреба с данни и информация, Доставчикът ще блокира профила на съответния Ползвател и ще отнаса случая до компетентните органи, включително Полиция, прокуратура, съд.

Чл. 26. В случай че Ползвателят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да ограничи/ блокира достъпа или закрие потребителския профил на Ползвателя да откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Чл. 27. Непълнолетни лица могат да използват услугите и функционалностите на Електронния магазин само с разрешението на родител или настойник.

Чл.28. Ползвателят е длъжен:

1. да уведомява незабавно Достовчика  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

2.   да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп до ресурси или софтуер или хардуер на Доставчика; 

3.   да обезщети Доставчика  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Ползвателят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.brezzadicolori.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;

4.  да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 29. Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на Ползвателя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Доставчика  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на Електронния магазин. Доставчикът  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, промяната или ограничаването на услугите.

Чл. 30. Доставчикът  при спазване на настоящите Общи условия се задължава да прехвърли на Ползвателя собствеността на поръчаната от него стока, да достави в срок поръчаната стока, да проверява за изправност всяка стока преди да бъде изпратена (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

Чл. 31. Доставчикът  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Чл. 32. Доставчикът  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът  не е могъл и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Доставчика.

Чл. 33. Доставчикът не носи отговорност за разминаване в цветовата гама на продуктите, дължащо се на индивидуалните настройки за цветово възпроизвеждане и различната разделителна способност на техническите средства за възпроизвеждане на картина. Доставчикът предупреждава, че възприемането на цветовете е строго индивидуално и зависи от много фактори, включително, но не само, осветеност, размер на оцветената площ, и е възможно поръчаният цвят да не отговаря на индивидуалните очаквания на Ползвателя, поради което не се предвижда връщане на тонирани продукти по индивидуална поръчка на Ползвател.

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 34. Доставчикът като администратор на лични данни предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателите съгласно Закона за защита на личните данни. Доставчикът събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Позвателите, единствено с цел използване на Електронния магазин и сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба на стоки.

Чл. 35 От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите Доставчикът ще изпрати данните за потвърждение само на Основния контактен електронен адрес.

Чл. 36. Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и данни.

Чл. 37. С регистрацията си за използване на Електронния магазин Ползвателят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и администрирани от Доставчика за целите и във връзка с чл. 34. по-горе.

Чл. 38. Всеки Ползвател има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Ползвател има право писмено да поиска от Доставчика да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закон.  


XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 39. Доставчикът не гарантира, че регистрацията и използването на Електронния магазин ще бъдат непрекъсваеми, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Той не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията, използването, функционирането и поддръжката на Електронния магазин.

Чл. 40. Забранени са всякакви опити за манипулиране на сайта и на Електронния магазин, включително използване на повече от една регистрация от едно и също лице, използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответния Ползвател. Всякакви злоупотреби и неизпълнение на настиящите Общи условия ще бъдат санкционирани от Доставчика с блокиране на профила на съответния Ползвател. В тези случаи Доставчикът не дължи каквито и да са обезщетения на претърпени от Ползватели преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на блокирането на профила.

Чл. 41. Ползвателите гарантират и декларират, че не участват в дейности, свързани с пране на пари и финансиране на тероризма.

Чл. 42. Този сайт може да съдържа връзки към сайтове, собственост или експлоатирани от дружества, различни от “БРЕЗЗА ДИ КОЛОРИ ООД.”. Тези връзки са предоставени само за справка. БРЕЗЗА ДИ КОЛОРИ ООД не носи отговорност за тяхното съдържание.

Чл. 43. Ползвателите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия, публикувани на www.brezzadicolori.com . Всички заинтересувани могат да получат информация и консултация чрез изпращане на запитване на: office@brezzadicolori.com. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след публикуването им на www.brezzadicolori.com уведомяване на Ползвателите чрез съобщение в профила им в Интернет страницата на Електронния магазин.

Чл. 44. Уеб сайтът www.brezzadicolori.com има право да инсталира върху компютъра на Ползвателя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Ползвателя и позволяват възстановяване на информация за Ползвателя. Доставчикът използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на уеб сайта на Електронния магазин и не са свързани с личните данни на Ползвателя.

Чл. 45. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Общи условия се прилагат законите на Република България.

Чл. 46. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До ………………, EИК ………, със седалище и адрес на управление в гр. София, ………….:

– С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за предоставяне на следните стоки: ……………………….

– Поръчани на: ……………………….

– Име на потребителя: ……………………….

– Адрес на потребителя: ……………………….

– Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия): ……………………….

– Дата

——————————————————

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата, на която е сключен договорът.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (www.brezzadicolori.com). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 189 Г, магазин 5, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

IV. Действие на отказа

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Меню